Awards and Honours

Faculty (Past Faculty) Awards

IEEE Fellows Anurag Kumar, P. Vijay Kumar, (V. U. Reddy), B. Sundar Rajan, K. V. S. Hari
IEE/IET Fellow P. Venkataram
INAE Fellows Bharadwaj Amrutur, K. J. Vinoy, A. Chockalingam, B. Sundar Rajan, Vinod Sharma,  A. Chockalingam, Anurag Kumar, B. Sundar Rajan, G. V. Anand, Neelesh Mehta, K.V.S. Hari
IASc Fellows A. Chockalingam, Anurag Kumar, G. V. Anand
INSA Fellows B. Sundar Rajan, Anurag Kumar, (V. U. Reddy)
NASI Fellow A. Chockalingam, B. Sundar Rajan, Neelesh Mehta
J.C. Bose Fellow Anurag Kumar, B. Sundar Rajan, A. Chockalingam
INAE Young Fellows Navakanta Bhat, Neelesh Mehta
Swarnajayanthi Fellows Navin Kashyap, A. Chockalingam, Navakantha Bhat, (Kumar Sivarajan), Neelesh B. Mehta
Satish Dhawan Young Engineer Award Bharadwaj Amrutur
Ramanujan Fellow Kausik Majumdar

Students Awards 

2013-2014

Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Patchava Raviteja  Prof. S. V. C. Aiya Medal + Cash Prize
02. Dr. N. Laskshmi Prasad The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
03. Mr. Rajat Talak Rajendra Prof. F M Mowadawalla Medal  + Cash Prize
04. Ms. Geethu Joseph Prof. I. S. N. Murthy Medal + Cash Prize

Past Students Awards 

 

Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Kiran Venugooal Prof. S. V. C. Aiya Medal + Cash Prize
02. Mr. K S Jithin Prof. F M Mowadawalla Medal   + Cash Prize
03. Dr. K Pavan Srinath The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
04. Mr. G V Sagar   The Alumni Medal + Cash Prize

 

Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Govinda Kamath Prof. S. V. C. Aiya Medal + Cash Prize
02. Dr. Chandramani Kishore Singh The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
03. Mr. Sudhadip Mukherjee Prof. I. S. N. Murthy Medal + Cash Prize

 

Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Damodaram Bavirisetti Prof. S. V. C. Aiya Medal  + Cash Prize
02. Dr. J. Harshan The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
03. Mr. Sushruth N. Donthi Prof. F M Mowdawalla Medal + Cash Prize
04. Mr. M. Pramod The Alumni Medal + Cash Prize
Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Nihar B. Shah Prof. S. V. C. Aiya Medal  + Cash Prize
02. Dr. G. Susinder Rajan The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
03. Mr. Manjesh Kumar Prof. F M Mowdawalla Medal + Cash Prize
04. Mr. S. Ajay Prof. I. S. N. Murthy Medal + Cash Prize
Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Avik Ray Prof. S. V. C. Aiya Medal  + Cash Prize
02. No Medal recommended The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
03. Mr. Nishanth Ulhas Nair Prof. F M Mowdawalla Medal + Cash Prize
04. Mr. Umakant Goyal The Alumni Medal + Cash Prize
Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Achintya Kundu Prof. I. S. N. Murthy Medal + Cash Prize
02. Mr. K. Sreeram Prof. S. V. C. Aiya Medal  + Cash Prize
03. Dr. T. Kiran The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
04. Mr. K. Vinod Prof. F M Mowdawalla Medal + Cash Prize
Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. K. Vishnu Vardhan Prof. S. V. C. Aiya Medal  + Cash Prize
02. Mr. Rakesh Gnana David The Alumni Medal + Cash Prize
03. Dr. B P Harish The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
04. Mr. Prasanta Kumar Ghosh Prof. F M Mowdawalla Medal + Cash Prize
Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Abir Mookherjee Dr. M. N. S. Swamy Medal + Cash Prize
Prof. S. V. C. Aiya Medal  + Cash Prize
02. Mr. G Sriram Prof. I. S. N. Murthy Medal + Cash Prize
03. Dr. Munish Goyal The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
04. Mr. Sameer A Pawar Prof. F M Mowdawalla Medal + Cash Prize
Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Ganesh Kiran Dr. M. N. S. Swamy Medal + Cash Prize
The Alumni Medal + Cash Prize
Motorola Medal + Cash Prize
02. Mr. Harish Shetiya Prof. S. V. C. Aiya Medal  + Cash Prize
03. Mr. S. Manohar H. R. Bapu Seetharam Medal + Cash Prize
04. Dr. Arzad Alam Kherani The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
05. Dr. Tapan Kumar Nayak Sir Vithal N Chandavarkar Medal + Cash Prize
06. Mr. Amit Kumar Gupta Prof. F M Mowdawalla Medal + Cash Prize
Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Khude Nilesh Nilkanth Prof. S. V. C. Aiya Medal  + Cash Prize
Dr. M. N. S. Swamy Medal + Cash Prize
02. Mr. Rahul Vaze H. R. Bapu Seetharam Medal + Cash Prize
03. Mr. R. Deepak Prof. I. S. N. Murthy Medal + Cash Prize
04. Dr. Anand Santana Krishnan The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
05. Dr. Bikash Kumar Dey The Alumni Medal + Cash Prize
06. Dr. Aniruddha Subhash Diwan Sir Vithal N Chandavarkal Medal + Cash Prize
Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. K. Subrahmanyam Prof. S. V. C. Aiya Medal  + Cash Prize
Dr. M. N. S. Swamy Medal + Cash Prize
The Motorola Medal + Cash Prize
H. R. Bapu Seetharam Medal + Cash Prize
02. Mr. Sutirtha Deb The Alumni Medal + Cash Prize
03. Mr. Prashant Kumar Saxena The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. R Venkatesh Prof. S. V. C. Aiya Medal  + Cash Prize
Dr. M. N. S. Swamy Medal + Cash Prize
The Motorola Medal + Cash Prize
02. Mr. Raikar Shyam Kalidas Prof. I. S. N. Murthy Medal + Cash Prize
03. Mr. K. N. Manoj The H. R. Bapu Seetharam Medal + Cash Prize
Sl.NoName of the StudentName of the Medal awarded
01. Mr. Harmeet Singh Prof. S. V. C. Aiya Medal + Cash Prize
&
The H R Bapu Seethram Medal + Cash Prize
02. Mr. Sugato Mukherjee The Alumni Medal + Cash Prize
Sl.No Name of the Student Name of the Medal awarded
01. Mr. Bhavani Shankar Prof. S. V. C. Aiya Medal + Cash Prize
02. Mr. Bhavani Shankar Prof. I. S. N. Murthy Medal + Cash Prize
03. Mr. Amit Agarwal The Alumni Medal + Cash Prize
04. Mr. Amit Agarwal The H. R. Bapu Seetharam Medal + Cash Prize
05. Mr. Abraham Santosh Paul The Seshagiri Kaikini Medal + Cash Prize
06. Mr. Bipul Chandra Paul Sit Vithal Chandavarkar Memorial Medal + Cash Prize
Sl.No Name of the Student Name of the Medal awarded
01. Mr. Aniruddha S Diwan Prof. F N Mowdawalla Medal + Cash prize
02. Mr. R. N. V. Sitaram The Seshagiri Kaikini Medal + Cash prize
03. Mr. R. N. V. Sitaram The Alumni Medal (Research) + Cash prize
04. Mr. Kulkarni Sunil Suresh The Motorola Medal + Cash prize
05. Mr. R. Ramabrahmam Sir Vithal N Chandavarkar Memorial Medal + Cash prize
06. Mr. Supratim Deb Dr. M. N. S. Swamy Medal + Cash prize
07. Mr. Supratim Deb Prof. S. V. C. Aiya Medal + Cash prize
Sl.No Name of the Student Name of the Medal awarded
01. Mr. Rajanish Prof. F N Mowdawalla Medal + Cash prize
02. Mr. Jagannath Nayak The Seshagiri Kaikini Medal + Cash prize
03. Mr. S. G. Sanjay The Motorola Medal + Cash prize
04. Dr. T. Badrinarayana The Alumni Medal + Cash prize
05. Mr. S. G. Sanjay Prof. S. V. C. Aiya Medal + Cash prize
06. Mr. Natwar Modani The H. R. Bapu Seetharam Medal + Cash prize
07. Mr. G. Prem Kumar Sir Vithal N Chandavarkar Memorial Medal + Cash prize
08. Mr. Natwar Modani The Alumni Medal ME)I_ + Cash prize
09. Mr. S. G. Sanjay Dr. M. N. S. Swamy Medal + Cash prize
Sl.No Name of the Student Name of the Medal awarded
01. Mr. Soumya Jana Prof. S. V. C. Aiya Medal + Cash prize
02. Mr. Shankar Kumar Singha The H R Babu Seetharam Medal + Cash prize
03. Mr. Soumya Jana Dr. M. N. S. Swamy Medal + Cash prize
04. Mr. M. Ram Kumar Prof. F N Mowdawalla Medal + Cash prize
05. Dr. Rajeev Shorey The Seshagiri Kaikini Medal + Cash prize
06. Mr. Soumya Jana The Motorola Medal + Cash prize + Cash prize
07. Mr. Ananta Kumar Majhi The Alumni Medal (Research) + Cash prize
Sl.No Name of the Student Name of the Medal awarded
01. Ms.Saswati Sarkar Prof. S. V. C. Aiya Medal + Cash prize
02. Ms.Saswati  Sarkar Dr. M. N. S. Swamy Medal + Cash prize
03. Ms K. Maheshwari The H R Babu Seetharam Medal + Cash prize
04. Dr . (Mrs) Manju Sarkar Sir Vithal N Chandavarkar Memorial Medal + Cash prize